(Anglická i Česká verze)

Before the ACORN International Congress, some newcomers organizations have questions about ACORN Czech Republic.

Why we changed the logo and why we have the letter K in the name and we don’t have the letter C.

This is related to our understanding of the issues of the left-wing scene not only in the Czech Republic. It has to do with the distance of romanticism between intellectually leftist groups and workers and their interests.

I would like explaining what our logo expresses and why. 


We try to communicate with people using their own language.

As most of Czech working people don’t speak English we wanted the to grasp the essence of ACORN from the picture.

People who do not speak English do not perceive the acronym ACORN as a tree nut. So they don’t even understand the logo. So we made a compromise.

In our opinion the purpose of ACORN Czech isn’t to entertain the young Czech left-wing intellectual elite who would only deal with the task superficially. 

At the beginning they might gain more new members from their circles than we have now from the working class. That would, unfortunately, be the beginning and the end of the progress at the same time. 

ACORN would become a closed group formed by poor intellectual left-wing elite, but only superficially for a good feeling. 
Sadly this is the current picture of the left-wing activism in the Czech Republic.   
Intellectuals meet up in their cafes pondering about the working class while the reality of those people (workers) is entirely different and they don’t care about what the left-elite has to say.


The intellectual base, the leadership and boards of ACORN Czech has to be also formed by those it is aimed at. 

We – the founders of the organization, the creators of its statutes and its coordinators have to follow this principle.


That’s why we translated the title into Czech and created a logo which is well understood by the common working classes.

We’d like to become a mass organization aimed at them and everything has to be adjusted towards this purpose. 

We welcome intellectuals as well!Nonetheless, they have to adjust to the needs of the working people, too. 


The left wing needs to get rid of superficial postures since it does not feed the working class who is furthermore repelled by it.

Some people find our approach wrong, yet we intend to stick with it.

Česky:

Před mezinárodním kongresem ACORN mají některé nové organizace dotazy ohledně ACORN Česká republika

Proč jsme změnili logo a proč máme v názvu písmeno K a nemáme písmeno C.

Souvisí to s naším chápáním problematiky levicové scény nejen v České republice. Souvisí to se vzdáleností romantismu mezi intelektuálně levicovými skupinami a dělníky a jejich zájmy.

Rád bych vysvětlil, co naše logo vyjadřuje a proč.

Snažíme se komunikovat s lidmi pomocí jejich vlastního jazyka.

Protože většina českých pracujících nemluví anglicky, chtěli jsme, aby podstatu AKORNu pochopili z obrázku.

Lidé, kteří neumí anglicky nevnímají zkratku ACORN jako ořech. Nechápou tedy ani logo. Udělali jsme tedy kompromis.

Podle našeho názoru není účelem AKORN bavit mladou českou levicovou intelektuální elitu, která by se tímto úkolem zabývala jen povrchně.

Na začátku by mohli možná získat více nových členů ze svých kruhů, než máme nyní z dělnické třídy. To by byl bohužel začátek i konec celého organizačního pokroku zároveň.

ACORN by se stal uzavřenou skupinou tvořenou chudou intelektuální levicovou elitou, ale jen povrchně pro jejich dobrý pocit, že dělají něco užitečného.


To je bohužel aktuální obrázek levicového aktivismu v České republice.
Intelektuálové se scházejí ve svých kavárnách a pubech a přemítají o dělnické třídě, zatímco realita těchto lidí (dělníků) je úplně jiná a je jim jedno, co říká levicová elita.

Intelektuální základnu, vedení a představenstvo AKORN musí tvořit také ti, na které je AKORN zaměřen.

Touto zásadou se musíme řídit my – zakladatelé organizace, tvůrci jejích stanov a její koordinátoři.

Proto jsme název přeložili do češtiny a vytvořili logo, které je dobře srozumitelné běžné dělnické třídě.

Rádi bychom se stali masovou organizací zaměřenou na ně a tomu je třeba vše přizpůsobit.

Vítáme i intelektuály! Musí se však také přizpůsobit potřebám pracujících lidí.

Levé křídlo politického spektra se potřebuje zbavit povrchního pozérství, protože to nekrmí dělnickou třídu, kterou navíc odpuzuje.

Někteří lidé považují náš přístup za špatný, přesto v něm hodláme setrvat.


My jsme AKORN:

Společnost AKORN vytváří komunitní i pracovní společnost dělného jádra i pracující inteligence, snažíme se vytvořit silné akční skupiny a pracovní družstevní společnosti, které budou v budoucnu silné i politicky a prosadí zájmy všeobecných vrstev.

Jsme zároveň internacionální a propojujeme zájmy nízko a středostavovských lidí jak severní polokoule, tak chudého jihu, kde všude máme společnosti a komunity.

Připojte se k nám!

Hlavu vzhůru, jsme s vámi, buďte s námi!!!

sledujte další naše aktivity (obrázky fungují jako interaktivní linky):

1) Aktivizmus

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je W29-1.jpg.

2) Naše Facebooková kecárna o politice, kultuře, sociálních věcech a pandemii:

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je psdkk.png.

3) Naše provozovny, družstevnictví

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je akorn-a-provozovny-1028x675.png.

4) Publicistika

Výsledek obrázku pro noviny

5) Přidejte se k nám!

Image result for akorn legitimace
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je akornkrize1.png.