12 členů našeho sociálního stavebního družstva a zapsaného spolku AKORN se sešlo 17. listopadu na Náměstí republiky, aby podpořili akci Skutečné levice po názvem Zrazená revoluce.

foto Jan Mikloš

Na 30leté výročí chtěli i naši členové upozornit na Nedokončenou revoluci, níže naleznete naše důvody, ke kterým Vás zároveň zveme k následování.

17. listopadu již sice bylo, ale poslání žije dál, šiřte jej prosím…

Rovnost, svornost a bratrství se jaksi vytratily a zbyla pachuť po nepoznaném, leč ochutnaném ovoci svobody.
Trpce nám zahořklo, jak bylo prolezlé červy a dráždí nám tak žaludeční šťávy, které se zmítají v bouři patologických dopadů, ale jeho chuť, ta chuť sladkosti je stále kdesi na patře a připomíná nám za co jsme stáli a co bychom zase rádi uchopili.
Ano, sametovou revoluci je třeba uchopit jako nedokončený kus žhavého železa a my proto držíme montážní klíče a hlasitě s nimi zvoníme!

foto Vít Hassan

Exekuce, lidé bez práce a střechy nad hlavou, morální propad, tunely a zesnulé idee, to vše je vedle nesporných kladů dnešní společnosti problematika, kterou chceme jasně řešit.

foto Vít Hassan

Naše řešení je zatím především v sociálním družstevnictví, může ale také být politické. Jsme jednak sociální družstvo, ale také zapsaný komunitní spolek.

foto Lubomír Váňa

foto Jan Miklas

foto Lubomír Váňa

foto Lubomír Váňa

Na akci Zrazená revoluce jsme skandovali heslo:
Samet neskončil, tak ho dokonči
Je to heslo, které určitě nekončí jednou demonstrací, nebo se jen nemá opakovat pouze na té příští na 17 listopad.
-Zamysleme se jakým způsobem to může pracovat i v průběhu roku, perspektivně do dalšího listopadu.
-Co vytvořit vlastní celoroční kampaň něco jako Samet dokonči“?
Mediální obraz této kampaně by měl celoročně osvěžovat paměť, vydávat články posuzující vývoj společnosti v souvislosti s ideály OF a sametové revoluce vůbec a měl by směřovat opět k 17 listopadu 2020, kam by tedy v rámci této kampaně mělo býti i pozváno daleko širší spektrum a větší množství lidí.
Samet určitě není hlavní stěžejní a nosné téma, ale jako pobočné téma je dlouhodobě důležité.
Také problém toho co se dělo po sametové revoluci trvá vlastně oněch 30 let, dodnes trpíme za chyby, kterých se dopustili někteří ojedinělí samozvanci.
A lidé to vědí..
Je vlastně i pravdou, že pokud se v něčem nevrátíme v čase a nenapravíme je, budeme společnost stále jen slepovat, což vyznívá jako marná snaha, přitom ale je možné Revoluci prostě dokončit.
Je zajímavé, že většinou členů OF nezvolený předseda OF Václav Klaus z OF nejprve vyloučil všechny subjekty, které chtěli z OF vytvořit stálou platformu kontrolující a doplňující strany a stranický systém, pak OF vytuneloval a transformoval ho na ODS.

Od 17. listopadu 1989 se začalo měnit společenské prostředí . Vzniklo Občanské fórum, které začalo být prostředníkem mezi vůlí občanů a výkonným aparátem.

dílna: Občanské Fórum

Občanské fórum mělo splňovat nejen prostředníka mezi občany a výkonnými složkami státu, ale zcela zásadně naplňovat tezi, že demokracie je prostor pro rovnou šanci k nabídce různých řešení, koncepcí a principů.

Veřejná politická soutěž, ale nemusí být vždy soutěží ve smyslu svádění bojů o koryta a přesvědčování davů, lze si představit i vizi společenského konsenzu, snahu o spolupráci.

foto Vít Hassan

K čemu máme vlastně princip politické soutěže?

Je zde k tomu, aby si občané měli možnost vybrat návrh, či linii, která je nejvíce přesvědčila, která je nejlepší.

Bohužel samotný princip dnešní politické soutěže nutí politiky jednotlivých politických stran za každou cenu prodávat svůj návrh a za každou cenu očernit návrh protistran a neexistuje prakticky princip, ve kterém by nějaký politik sám od sebe uznal, nebo měl snahu doplnit návrh opoziční strany.

foto Vít Hassan

Demokracie je ale 

Demokracie je ale princip pro prostor nezávislé platformy, skrze kterou navrhují občané k jednotlivým oborům společenské činnosti návrhy na zákonná, správní a výkonná rozhodnutí a vyjadřují se k problematikám, místním záležitostem, atd.

Takovou šanci stát se touto platformou mělo původně Občanské Fórum, jako nástroj občanů pro přijímání, návrhy i obecnou transparentní kontrolu.

foto Jan Miklas

Myslím nyní návrhy nehledě na organizaci, která by je navrhovala, protože by se jednalo o konkrétní návrhy k ekonomice, zákonodárství, správě, politice, výkonné moci atd.

foto Vít Hassan

Parlamentní demokracie je dobrá, má však svá ale

Parlamentní demokracie různých stran znamená mimo všechny své výhody i stále zdržování se s navrhovanými změnami. Jedna vláda se snaží 4 roky dělat svou politiku a opozice se snaží jí narušovat, snaží se vysvětlit občanům, že je to špatný směr a za 4 roky se chce dostat k moci a vše se vlastně obrací.

I proto si myslíme, že ucelená platforma občanské kontroly a přímého vlivu občanů k zákonné a výkonné moci by usnadnila principy stran, nabídla by jim kontrolu, zjednodušila by přímé působení občanské společnosti a vytvořila by tak demokratičtější prostředí pro pro její plnohodnotný rozvoj.

Společnost se takto nevybuduje, ale jen přežívá!!!

Proto jsme jednoznačně za určitou formou něčeho,  jako je dokončení myšlenky podobné organizace jako bylo Občanského Fórum, jako hutní, které by bylo pevně v občanských transparentních rukách a donutilo by současnou garnituru se dělit o moc.

Myslíme si, že vytvořením klidného prostředí přátelské komunity se může změnit celá politická kultura.

Malé komunity vypadají na první pohled, že nic sami o sobě měnit nemůžou, ale díky nim roste podhoubí jak dovnitř, například sociální družstevnictví, tak navenek jako např aktivismus. Více malých komunit může tvořit společnou místní organizaci, více místních organizací může tvořit společnou krajskou a více krajských celostátní.

Je to na první pohled mravenčí práce, na druhý pohled ale stejně ty malé komunity vznikají a poslední době se i spojují.

Takže podle našeho pohledu je možné tím ovlivnit jak politickou kulturu, tak i některé politické výsledky.

Komunita ještě nemusí znamenat politická organizace.

V komunitách se tvoří sociální práce, poradenství, dejme tomu sousedské výpomoci, může přerůst v družstevní formy a může se zapojit i politicky.

 

AKORN pro připomínku z dílny OF

Zrada OF byla skutečně Zrazená revoluce. 

OF původně počítalo, že samozřejmě vzniknou strany a stranický princip bude fungovat, ale počítalo i se svou vlastní úlohou.

OF měla být komunita, která měla rozvíjet všechny složky komunitních odvětví od sociálních práv, správních, zákonodárných a výkonných rozhodnutí , včetně politiky z komunit, zdola !!!

Nejprve Václav Klaus zcela svévolně z Občanského fóra vyloučil politické subjekty, které chtěli OF zachovat, potom část peněz vytuneloval pro svou ODS a Občanské fórum rozpustil.

“Strany jsou pro straníky, Občanské fórum mělo být pro všechny”.

Stranicky uvažujícím občanům chyběla v roce 89 možnost využívat OF pro získávání zvláštních výhod. Někteří rychle zapomněli, že jsme za totality v narážce na straníky říkali: “Jsme si všichni rovni, ale někteří jsou si rovnější”. A chtěli se zbavit silného OF, které stálo v cestě návratu k rozdělení národa na občany různých kategorií. Proto místo dodržování stanov, rozbíječi OF vykřikovali, že OF je beztvaré a mělo by se předělat na rigidní stranu. To se brzy manipulacemi a zradou Václava Klause také uskutečnilo.

AKORN

 

Jsme organizace připravená

Zapsaný spolek AKORN už na začátku svého vzniku před deseti lety vytvořil stanovy připravené podpořit takovou politickou stranu, která má zájem, aby vedle své vlastní politické činnosti vznikly platformy, nebo neziskovky, které nabídnou občanům se zapojit ve svých fórech a radách buď jako samostatní angažovaní jednici, nebo celé skupiny se svými cíli. 

V našem zapsaném spolku je tedy dle stanov možno zakládat jak Fóra volných členů, tak Rady přidružených organizací s pevným nastavením, nebo přímých vlastních pevných organizací.

Sledujeme tím rozšířit možnosti stranické politiky o angažovanost občanů a především spojovat organizace a nezávislé občany.

Náš zapsaný spolek se tedy rozhodl podpořit nějaká konkrétní hnutí, pokusit se jim vytvářet přímou napojenou platformu, skrze kterou další angažované organizace, nebo nezávislí občané mohou přímo ovlivňovat dění a pomocí tohoto principu přímo kandidovat, nebo navrhovat programy. Zapojovat se tak mohou i iniciativy volných členů, komunitní spolky, zaměstnanci sociálních podniků a podobně.

foto Jan Miklas

Kontaktujte nás sem na Messenger, nebo na fb stránku, nebo skupinu,  nebo fb profil , či dotazník  a připojte se do spolku, nebo do družstva, nabíráme všechny zájemce o to se pohnout demokratickým krokem ke společnému konsenzu všech občanů!

foto Vevismotn -součást Interiery Praha SD AKORN

SAMET NESKONČIL, TAK HO DOKONČI!!

SAMETOVÁ REVOLUCE, TA NECHTĚLA EXEKUCE!!

NEJSME STROJE, ANI LIDSKÉ ZDROJE!!