Naše organizace vytváří stavební projekty, aby zacílila na rekvalifikaci a podání pomocné ruky potřebným lidem, kteří jsou aktuálně bez práce.

Kombinujeme tak komunitní zaměstnávání se sociálním, kulturním a politicko-korektním aktivizmem.

Nyní jsme ve fázi rozvíjení aktivit směrem k plynulosti chodu stavebních profesí.

Za uplynulé období jsme rekonstruovali byty, naučili jsme se odborně manipulovat s elektrikou a odborně jí zapojovat, včetně rozvodné sítě, naučili jsme se rovněž restaurátorské práce, bourací práce, zednické, podlahářské, obkladačské a mnohé další profese..

Vytvořili jsme tak celkem již úspěšnou značku Interiéry Praha 

To vše je nutné kombinovat se soustavným vzděláváním a v oblasti sociálního poradenství, které musíme rovněž zvládnout sami a s manažerskými schopnostmi jako jsou vystavování faktur, výpočty cen práce a materiálu a podobně..

V následujícím období chystáme zefektivnit chod společnosti komunitně zaměstnávající sociálně potřebné, zavést jí do stálých kolejí a také se věnovat naší vlastí kulturní a politické osvětě.

 

Výhodným spojením sociálního zaměstnávání, sociálního poradenství a vlastního politického aktivu se chceme v budoucnu dobrat možností vlastní politické reprezentace jako AKORN.

 

Naším cílem je však prvně vytvořit jakousi “Přirozenou Spolupráci Tržních Subjektů“, která je filosofickou, ideovou i ekonomicko-vědeckou směrnicí v protiváze principu „Konkurenceschopnosti“ a vychází z přesvědčení, že občanská svoboda nezávisí na možnosti konkurovat, ale na možnosti býti hmotně zabezpečen, pro možnost svobodě se vyjádřit, které s sebou nese i nutnost vzdělávání, ideové i jiné uvědomění, možnost vytvářet nové společenské pokusy a experimenty všem rovně a bez rozdílů a právě PSTS by mělo postupně společnost přetvářet pro umožnění tohoto modelu demokracie. Z tohoto hlediska budeme podporovat zakládání takových právnických a podnikatelských subjektů, které se mezi sebou budou v budoucnu vzájemně podporovat pro takovouto síť.

 

Na propagačním letáku z roku 2010 jsme si představovali práci následovně:

 

1) založení spolku a agitace, propagace našich záměrů a cílů

2) sociální práce

3) politický postoj a aktivistická práce

4) komunitní bydlení

5) družstevní jednotky zaměstnávající členy i nečleny

 

Praxe ale ukázala, že se tento přesný postup dodržet nedá.

Zkoušeli jsme od roku 2010 začínat ode všeho zvlášť, nicméně jsme nikdy nezaznamenali takové výsledky, jako když jsme začali od posledního bodu, tedy od zaměstnávání.

Zjistili jsme tedy, že je to i značná výhoda už vzhledem k přebytkům a finančním rezervám, které se mohou později přesouvat do ostatních rezortů našeho plošného zájmu.

 

Naší aktivitu jsme započali kolem roku 2010 prací na squatu na Točné pro starší lidi bez domova, ten jsme vedli dva roky. Zde jsme si vyzkoušeli samoorganizaci a členskou demokracii v praxi, kdy jsme byli jeden na druhého odkázáni a byli jsme uvedeni do situace, ze které většina členstva neměla jiné východisko, než se vzájemně sblížit, dohodnout a věřit, že co děláme, děláme i bez vize, zda uspějeme, ale musíme tomu věřit a každý přinést nějakou oběť.

Další aktivity šli přes účast na různých sociálních, aktivistických a levicových fórech a také na hnutí occupy.

Nicméně jsme pociťovali, že teoretizování nás plně nenaplňuje a mezitím nám utíkají příležitosti.

Proto jsme si vzali do užívání galerii na Italské ulici, kde jsme pořádali debaty pod názvem Průsečíky a další akce jako kulturní čtení a výstavy.

 

AKORN se tak nesmazatelně zapsal do povědomí nejen potřebných lidí na squattu na Točné, ale i kulturní avantgardy a protestní kontrakultury v galerii, kterou jsme nazvali Community Art.

Po této zkušenosti jsme se vrhli na práci na ulici, byli jsme pak asi další dva roky aktivní stánku na náměstí na I. P. Pavlova, kde jsme se bavili o oddlužení států třetího světa a vysvětlovali uprchlickou krizi očima potřebných, tehdy jsme se podporovali zároveň s nakladatelstvím BVD a BONDY a v rámci jejich potřeb vymýšleli projekty, jako je například kniha 100 nejlepších malých a středních pivovarů, kterou jsme navrhli a také udělali pro ní průzkum a úvodní agitaci, a která významným způsobem pomohla drobným a středním podnikatelům v oblasti manufakturní a poctivé výroby piva…

Náš poslední projekt je vlastně zakotven v úvodních stanovách AKORN a to družstevnictví…

Rozhodli jsme se tedy založit stavební sociální družstvo a tedy provozujeme již dva poslední roky zkusmo rekvalifikační práce a aktivně se připravujeme na převod na skutečné stavební družstvo, tak jak popisuji v úvodu.

 

Proto vše, co jsme výše uvedli jsme se rozhodli, že postup krajně vymezíme dle naší vlastní praxe a zkušenosti a to takto:

1) založení, agitace, propagace

2) komunitní a sociální zaměstnávání, potažmo družstevnictví

3) sociální poradenství

4) komunitní bydlení

5) kulturní a sportovní aktivity

6) politické postoje, aktivizmus, politická práce

Nicméně je třeba upozornit, že komunitní bydlení se nám i přesto zatím ani nyní ještě nepodařilo úplně plynule zakomponovat a musíme mu v další době věnovat samostatný čas, zkušenosti máme z roku 2010, kdy jsme provozovali legální squatt pro starší lidi bez domova.

Na další roky tedy plánujeme práci jak v oblasti rozvíjení profesí a sociálního zaměstnávání, tak především na poli politickém. Levice v České republice totiž utržila v posledních komunálních volbách drtivou porážku, ohledně parlamentních voleb to také není moc slavné. V této chvíli stagnuje a do popředí se dostávají především:

 

1) Piráti -protestní strana založená na prezentaci mladých a jejich ideálů

2) populisté vykrádající levicové strany o program

3) strany šířící paniku z uprchlické krize

 

Proto je možné se domnívat, že situace do dalšího volebního období vygraduje natolik, že bude možno AKORN samostatně zapsat do místních komunálních voleb v jednotlivých obcích.

Na skutečné politické hnutí, nebo stranu je ještě brzy, ale AKORN jako nezisková organizace může už nyní kandidovat do malých zastupitelstev.

Pakliže se nám do 4 let podaří vhodně spojovat zaměstnávání, sociální pomoc a v rámci toho i prezentovat naše názory a tak i ukázat kde je naše poloha na politické mapě, můžeme si postupně připravovat vhodnou půdu pro vlastní politickou agitaci, místní komunitní vliv a tedy i prosazování projektů jako je participativní rozpočtování obcí.

 

Byl by to první krok k politické reprezentaci a práci AKORN v České republice.

Následně vám vylíčím naší představu, jak by se měla asi tak takováto organizace budovat, je to samozřejmě představa a opět může být skutečnost v budoucnu diametrálně odlišná, musíme mít však nějaký systém postupného přechodu:

I. Spojením všech podnikatelských sil jednoho jediného komunitního základu zakotveného v myšlence a smyslu AKORN

1) Dospějí všechny tyto organizující se skupiny ke konsolidaci spojených sil a vytvoří tak společně s ostatními jednotnou podnikatelsko -zaměstnanecko- odběratelskou společnou organizaci schopnou aktivně plnit i politické a kulturní cíle.

2) Vytvořit postupně a krůčkem po krůčku superorganizaci, která by byla hlavním započínajícím elementem postupného vytváření nového solidárně sociálního prostředí a která by se spolu zúčastňovala na aktivním vytváření stejně odborných, kulturních a politických sil pro budoucí nové prostředí vhodné pro spolupráci všech domácích subjektů vhodných pro konsolidaci spojených sil.

3) A to tak, aby konsolidace nemohla vytvořit trust, nebo dokonce kartel, proti kterému by stát zcela v souladu s ekonomikou zasáhl.

 

II. Vytvořit vlastní síť poboček a pracovních nezávislých kolektivů sociálního družstva AKORN,

 

1) Které by bylo napojeno na neziskovou stejnojmennou organizaci.

2) Která by rozvíjela aktivity družstva.

3) Různých družstevních nezávislých skupin pod zastřešením AKORN.

4)  Směrem k sociálním, komunitním a politickým cílům námi organizovanými členy.

Je tu totiž hlavní zásada, a to ta, že o zakázky ve společné organizaci se všechny pracovní skupiny dělí, a to tak, že mají vyšší zvolené vedení celého superorganizace, které plánovitě organizuje, tedy všechny zakázky a možnosti se ve vedení zvažují a v tomto vedení se i vše plánuje.

Společná a včasná aplikace metod, je předpokladem k dosažení nových úspěchů.

 

III) Organizovat zákazníky

 

Další důležitou myšlenkou přitom je, abychom si ze zákazníků postupně začali dělat nejen stálou klientelu, ale také je přímo zapojili do družstevního členství a postupně je organizovali.

Proto je nutná a podstatná jednota organizace:

1) práce,

2) organizace pracujících ,

3) komunitní suborganizovanost a zároveň superorganizovanost členů,

4) marketingu,

5) propagace,

6) a kulturní osvěty,

7) Jasný cíl politické organizace

a) v obci

b) v kraji

c) na státní úrovni

d) mezinárodní

 

IV) Pracovat mediálně

 

Při komunikaci se stálou klientelou je možnost vydávat společenskovědní a politickou literaturu, prodávat knihy a komunikovat se se všemi pracujícími sdruženými v zákaznické základně prostřednictvím pro tuto potřebu utvořených médií, podle sil.

 

V) Přistupovat k zákazníkům nejen jako ke klientům, ale i možným členům družstva, ale i spolku

l) Protože je nutné ze zákazníků si dělat přátele a snažit se o to, aby se považovali především za pracující, kteří svým přispěním ve státě, tedy svou prací se podílejí na konečném výsledku služeb a za ty, jejichž práce a odkaz životní snahy mají smysl.

2) Také to, že jsou především přátelé a že se takto musí brát a musí se do budoucna takovýto vztah vytvářet.

3) Postupně by mělo družstvo všem zákazníkům naráz organizovaně navrhnout vytvořit vlastní zákaznickou organizaci, jakési sdružení přátel.

4) Postupnou spoluprací zákaznické organizace a družstva se očekává docílení absolutní spolupráce a dohody, která může vést až k zespolečnění celého obsahu družstva.

5) Zákazníci mají také své osobní majetky, jako byty, úspory a vybavení, a proto zespolečnění se může týkat i osobních majetků, aby se dosáhlo také navýšení společného majetku, neboť přílivem majetku se rozšíří nové možnosti společných investic a z toho mohou čerpat všichni -jak členové zákaznické organizace, tak družstvo.

6) Zákazníci jsou pro nás občané, pracující, kteří si také ztěžují na zákony, korupci a špatná politická rozhodnutí, proto naším cílem není je mít pouze jako členy družstva, například spotřebitelského, nebo jim nabízet samoorganizaci a vlastní plánování a zhodnocování práce v nové pracovní družstevní skupině, ale také se s námi mohou organizovat jako občané a měli by mít možnost i samostatně kandidovat a schvalovat kandidáty v komunálních volbách. Proto je naším cílem, aby byli i členové nejen družstva AKORN, ale i občanského sdružení AKORN.

 

VI) Ochrana nemovitých:

l) Je jasné, že kdo nemá movitý majetek nesmí být v našich projektech omezen, ale musí být záruka toho, že za svěřený firemní majetek, do kterého vstoupil ručí a pokud rozhoduje a koná proti zájmům ostatním, musí za to ručit i právně a právně jeho nesprávné rozhodnutí a konání musí být vymahatelné, nehledě na to, že na takový projekt může být nasazeno plno tzv. prácekazů.

2) Družstvo je ze své podstaty solidární institut a tato jeho přednost musí být zachována a to tak, aby nebyl ohrožen majetek bohatších, kteří ho do družstva vkládají, nebo si ho v něm vydělali a aby měli možnost méně majetní dohnat podíly movitějších.

 

VII) Měna

 

l) Nejlépe v konečné fázi vrcholu sdružení je tento koloběh vykrýt svou vlastní umělou měnou, která by byla směnitelná vůči kurzu české koruny a dalším kurzům měn a přepočtena na aktuální hodnotu zlata.

2) Pak je logickým pokročením v procesu vytvoření cenných papírů, které obdrží zákazníci ve svých investovaných hodnotách, díky kterým by měli mít také neustálý profit z dalšího podnikání.

 

VIII) Strana

 

l) Toto vše může přinést modelovou představu budoucí správné funkce zbytku společnosti a inspirovat tak zbytek národa.

2) V takové fázi by byl správný krok již jen založení skutečné jednotné politické strany, která by mohla kandidovat nejen v komunálních volbách (jako už dnes může kandidovat občanské sdružení AKORN), ale i v parlamentních.

 

IX) Internacionála

1) V neposlední řadě je AKORN napojen na ACORN International, což znamená, že máme po celém světě stejné organizace a jsme schopni i vzájemné koordinace a podpory.